GlossaryJapanese Pronunciation English
Age Uke Ah-geh oo-kay Rising block
Choku Zuki Cho-koo zoo-key Straight punch
Chudan Chew-dan Middle level
Dachi Dah-chee Stance
Dojo Dough-joe Training hall
Empi En-pee Elbow
Empi Uchi En-pee oo-chee Elbow strike
Empi Uke En-pee oo-kay Elbow block
Fumikomi Foo-me-koh-me Stamping kick
Gedan Geh-dan Lower level
Gedan Barai Geh-dan bar-eye Lower parry
Gedan Zuki Geh-dan zoo-key Lower punch
Gi Ghee Training suit
Gyaku Gya-koo Reverse
Gyaku Zuki Gya-koo zoo-key Reverse punch
Haito Uchi Hi-toe oo-chee Ridge hand strike
Haito Uke Hi-toe oo-kay Ridge hand block
Kumite Koo me-tay Sparring


Japanese Pronunciation English
Jodan Joe-dan Upper level
Kage Uke Kah-gay oo-kay Hooking block
Kage Zuki Kah-gay zoo-key Hooking punch
Kata Kah-tah Formal exercise
Keage Key-ah-geh Snap
Kekomi Key-koh-me Thrust
Kiba Dachi Key-bah dah-chee Straddle or horse riding stance
Kime Key-may Focus
Kizami Zuki Key-zah-me zoo-key Front snap punch
Kokutsu Dachi Koh-koot-su dah-chee Back stance
Kyu quew Rank below Black Belt
Mae Geri Mah-eh geh-rhee Front kick
Mawashi Geri Mah-wha-she geh-rhee Roundhouse kick
Morote Uke Moe-rho-the oo-kay Augmented block
Nukite Noo-keh-tay Spear hand straight thrust
Oi Zuki Oh-ee zoo-key Stepping punch
Rei Ray Bow
Sempai Sem-pie Senior
Sensei Sen-say Teacher
Shizentai She-zen-tie Natural stance
Shuto Uchi Shoe-toe oo-chee Knife hand strike
Shuto Uke Shoe-toe oo-kay Knife hand block
Soto Ude Uke So-toh oo-day oo-kay Outside forearm block


Japanese Pronunciation English
Teisho Uchi Tay-sho oo-chee Palm heel strike
Teisho Uke Tay-sho oo-kay Palm heel block
Tettsui Tett-soo-ee Bottom fist
Uchi ude Uke Oo-chee oo-day oo-kay Inside forearm block
Uraken U-rack en Back fist
Ushiro Geri Oo-sheer-rho geh-rhee Back kick
Yama Zuki Yah-mah zoo-key U punch
Yame Yah-may Stop
Yoko Geri Yoh-koh geh-rhee Side kick
Zenkutsu Dachi Zen-koot-su dah-chee Front stance
BASIC KATAS
Heian shodan Hey-an sho-dan Heian 1
Heian nidan Hey-an nee-dan 2
Heian sandan Hey-an sun-dan 3
Heian yodan Hey-an yo-dan 4
Heian godan Hey-an go-dan 5
 
Tekki shodan Teh-key sho-dan Tekki 1


SPARRING
Kumite Koo-me-teh Sparring
Gohon Kumite Go-hon koo-me-tay 5 step sparring
Ippon kumite Ee-pon koo-me-teh One step sparring
Jiyu ippon Gee-you ee-pon koo-me-teh Semi-free sparring
Jiyu kumite Gee-you koo-me-teh Free sparring


COUNTING
Ichi Ee-chee 1
Ni Nee 2
San Sahn 3
Shi She 4
Go Go 5
Roku Roh-koo 6
Shichi She-chee 7
Hachi Hah-chee 8
Ku Koo 9
Ju Joo 10